رفتن به محتوای اصلی

فارسي کردن تاريخ دروپال به صورت دستي

این افزونه به ماژول Datex منتقل شد.

سلام
اين روش تبديل تاريخ همين روشي است که drupalCms از آن استفاده ميکند و من با اجازه مديريت آن را در اين سايت انتشار ميدهم.
در اين روش تبديل تاريخ ديگه نيازي به نصب هيچ ماژولي نيست، فقط با کمي تأمل و تغيير چندتا فايل ميتونيد به صورت کامل تاريخ را تبديل کنيد.
در ابتدا فايل ضميمه مورد نياز را با نام persiandate.inc را دانلود و در مسير

includes\

ذخيره نماييد.[1]
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
براي شناسايي اين فايل توسط دروپال در فايل bootstrap.inc در مسير

includes\

عبارت :

/**


را جستجو کرده و در زير آن خط زير را اضافه نماييد:[2]

@require_once './includes/persiandate.inc';

 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

 

 

در فايل common.inc در مسير

includes\

عبارت :

$format = preg_replace(array('/\\\\\\\\/', '/(?<!\\\\)([AaeDlMTF])/'), array("\xEF\\\\\\\\\xFF", "\xEF\\\\\$1\$1\xFF"), $format);

  // Call date_format().
  $format = date_format($date_time, $format);

به عبارت زير تبديل کنيد:

if($langcode == 'fa'){
$otimezone = date_format($date_time, "O");
$format = jdate($format,$otimezone,$timestamp);
  }else{
  $format = preg_replace(array('/\\\\\\\\/', '/(?<!\\\\)([AaeDlMTF])/'), array("\xEF\\\\\\\\\xFF", "\xEF\\\\\$1\$1\xFF"), $format);

  // Call date_format().
  $format = date_format($date_time, $format);
  }

 

تا اينجا تاريخ نمايشي سيستم شما خورشيدي شده است قسمت بعد بايد تاريخ محتوا(ثبت و ويرايش) را تغيير دهيم
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
در فايل comment.module در مسير

 

modules\comment\

عبارت:

if (!empty($form_state['values']['cid'])) {
    // Verify the name in case it is being changed from being anonymous.

را يافته و در زير آن عبارت زير را اضافه نماييد:

global $language;
if($language->language == 'fa'){
$form_state['values']['date'] = drupalcms_node_date($form_state['values']['date']);
}

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
در فايل node.module در مسير

modules\node\

1-عبارت:

// Validate the "authored on" field.

 

را يافته و در زير آن عبارت زير را اضافه نماييد:

global $language;
  if($language->language == 'fa'){
$node->date = drupalcms_node_date($node->date);
  }

-----------------------------------------------------------------------------------
2- عبارت:

 

$node->created = !empty($node->date) ? strtotime($node->date) : REQUEST_TIME;

را يافته و در بالاي آن عبارت زير را اضافه نماييد:

global $language;
  if(!empty($node->date) && $language->language == 'fa'){
  $node->date = drupalcms_node_date($node->date);
  }

 

 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
در فايل form.inc در مسير

 

 

includes\

عبارت:
 

$options = drupal_map_assoc(range(1900, 2050));

را يافته و آنرا به عبارت زير تبديل نماييد:

global $language;
if($language->language == 'fa'){
$options = drupal_map_assoc(range(1300, 1400));
}else{
        $options = drupal_map_assoc(range(1900, 2050));
}


 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
در فايل install.core.inc در مسير

includes\

عبارت:
 

$tasks = array(

را يافته و در بالاي آن عبارت زير را اضافه نماييد:

global $install_state;
  if(!isset($install_state['parameters']['locale'])){
  $install_state['parameters']['locale'] = 'fa';
  $reverse_locale = true;
  }
 
  if($install_state['parameters']['locale'] == 'fa'){
  drupal_add_css(path_to_theme() . '/style-rtl.css', array('group' => CSS_THEME));
  }


[3]
=========================================
[1]: فايل ضميمه فشرده شده و با فرمت rar مي باشد که بايد فايل .inc درون آن در مسير ذکر شده از حالت فشرده خارج شود
[2]: در اين قسمت ميتوانستم شماره خط را ذکر کنم ولي متوجه شدم در ورژن هاي مختلف دروپال متفاوت است
[3]: به محل قرار گيري کد هاي نوشته شده دقت نماييد زيرا در اکثر فايل ها در داخل توابعي است که دقيقاً محلش بايد همان جاي ذکر شده باشد( بالاي خط، پايين خط)
و اينکه در برخي موارد نيز بايد کلاً قسمت ذکر شده تبديل شود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
همواره شاد و پيروز و در پناه حق


افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس سایت و ایمیل ها به صورت خودکار به لینک تبدیل میشوند
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.