سیاره دروپال

How to update Drupal 8 core?

Let's see how to update your Drupal site between 8.x.x minor and patch versions. For example, from 8.1.2 to 8.1.3, or from 8.3.5 to 8.4.0. I hope this will help you.

 • If you are upgrading to Drupal version x.y.z

           x -> is known as the major version number

           y -> is known as the minor version number

           z -> is known as the patch version number.

Sat, 03/24/2018 - 10:31
Securing Cookie for 3rd Party Identity Management in Drupal Body

We are in an era where we see a lots of third party integrations being done in projects. In Drupal based projects, cookie management is done via Drupal itself to maintain session, whether it be a pure Drupal project or decoupled Drupal project,.

But what when we have a scenario where user’s information is being managed by a third party service and no user information is being saved on Drupal? And when the authentication is done via some other third party services? How can we manage cookie in this case to run our site session and also keep it secure?

One is way is to set and maintain cookie on our own. In this case, our user’s will be anonymous to Drupal. So, we keep session running based on cookies! The user information will be stored in cookie itself, which then can be validated when a request is made to Drupal.

We have a php function to set cookie called setCookie() , which we can use to create and destroy cookie. So, the flow will be that a user login request which is made to website is verified via a third party service and then we call setCookie function which sets the cookie containing user information. But, securing the cookie is must, so how do we do that?

For this, let’s refer to Bakery module to see how it does it. It contains functions for encrypting cookie, setting it and validating it.

To achieve this in Drupal 8, we will write a helper class let’s say “UserCookie.php” and place it in ‘{modulename}/src/Helper/’. Our cookie helper class will contain static methods for setting cookie and validating cookie. Static methods so that we will be able to call them from anywhere.

We will have to encrypt cookie before setting it so we will use openssl_encrypt() php function in following manner:

/** * Encrypts given cookie data. * * @param string $cookieData * Serialized Cookie data for encryption. * * @return string * Encrypted cookie. */ private static function encryptCookie($cookieData) { // Create a key using a string data. $key = openssl_digest(Settings::get('SOME_COOKIE_KEY'), 'sha256'); // Create an initialization vector to be used for encryption. $iv = openssl_random_pseudo_bytes(16); // Encrypt cookie data along with initialization vector so that initialization // vector can be used for decryption of this cookie. $encryptedCookie = openssl_encrypt($iv . $cookieData, 'aes-256-cbc', $key, OPENSSL_RAW_DATA, $iv); // Add a signature to cookie. $signature = hash_hmac('sha256', $encryptedCookie, $key); // Encode signature and cookie. return base64_encode($signature . $encryptedCookie); }
 1. String parameter in openssl_digest can be replaced with any string you feel like that can be used as key. You can keep simple keyword too.
 2. Key used should be same while decryption of data.
 3. Same initialization vector will be needed while decrypting the data, so to retrieve it back we append this along with cookie data string.
 4. We also add a signature which is generate used the same key used above. We will verify this key while validating cookie.
 5. Finally, we encode both signature and encrypted cookie data together.

For setting cookie:
 

/** * Set cookie using user data. * * @param string $name * Name of cookie to store. * @param mixed $data * Data to store in cookie. */ public static function setCookie($name, $data) { $data = (is_array($data)) ? json_encode($data) : $data; $data = self::encrypt($data); setcookie($name, $cookieData,Settings::get('SOME_DEFAULT_COOKIE_EXPIRE_TIME'), '/'); }

Note: You can keep 'SOME_COOKIE_KEY' and 'SOME_DEFAULT_COOKIE_EXPIRE_TIME' in your settings.php. Settings::get() will fetch that for you.
Tip: You can also append and save expiration time of cookie in encrypted data itself so that you can also verify that at time of decryption. This will stop anyone from extending the session by setting cookie timing manually.

Congrats! We have successfully encrypted the user data and set it into a cookie.

Now let’s see how we can decrypt and validate the same cookie.

To decrypt cookie:

/** * Decrypts the given cookie data. * * @param string $cookieData * Encrypted cookie data. * * @return bool|mixed * False if retrieved signature doesn't matches * or data. */ public static function decryptCookie($cookieData) { // Create a key using a string data used while encryption. $key = openssl_digest(Settings::get('SOME_COOKIE_KEY'), 'sha256'); // Reverse base64 encryption of $cookieData. $cookieData = base64_decode($cookieData); // Extract signature from cookie data. $signature = substr($cookieData, 0, 64); // Extract data without signature. $encryptedData = substr($cookieData, 64); // Signature should match for verification of data. if ($signature !== hash_hmac('sha256', $encryptedData, $key)) { return FALSE; } // Extract initialization vector from data appended while encryption. $iv = substr($string, 64, 16); // Extract main encrypted string data which contains profile details. $encrypted = substr($string, 80); // Decrypt the data using key and // initialization vector extracted above. return openssl_decrypt($encrypted, 'aes-256-cbc', $key, OPENSSL_RAW_DATA, $iv); }
 1. We generate the same key using same string parameter given while encryption.
 2. Then we reverse base64 encoding as we need extract signature to verify it.
 3. We generate same signature again as we have used the same key which was used to creating signature while encryption. If doesn’t signatures doesn’t matches, validation fails!
 4. Else, we extract initialization vector from the encrypted data and use to decrypt the data return to be utilized.
/** * Validates cookie. * * @param string $cookie * Name of cookie. * * @return boolean * True or False based on cookie validation. */ public static function validateCookie($cookie) { if (self::decryptCookie($cookieData)) { return TRUE; } return FALSE; }

We can verify cookie on requests made to website to maintain our session. You can implement function for expiring cookie for simulating user logout. We can also use decrypted user data out of cookie for serving user related pages.

navneet.singh Mon, 10/30/2017 - 13:45

Last week at DrupalCamp Quito, I presented an updated, Spanish-language version of my DrupalCon session. If you would like to view the presentation in English, you can find it on my DrupalCon blog post.

Las estructuras orientadas a objetos han reemplazado a nuestros queridos "hooks" que nos permitían extender Drupal con nueva funcionalidad sin necesidad de hackear core (u otros módulos de contrib). Pero, ¿cómo funciona esto? En esta charla revisamos cómo extender un módulo para implementar single sign-on (SSO), y al hacerlo nos adentramos a cómo la programación orientada a objetos hace magia en nuestros módulos, haciéndolos más fáciles de escribir, entender y depurar. Adicionalmente, se describen algunos de los patrones de diseño de Drupal, cómo utilizar event listeners, sobreescribir rutas y otras herramientas.

 

This is part 3 of our series on developing a Decoupled Drupal Client Application with Ember. If you haven't yet read the previous articles, it would be best to review Part1 first. In this article, we are going to clean up the code to remove the hard coded URL for the host, move the login form to a separate page and add a basic header and styling.

We currently have defined the host URL in both the adapter (app/adapters/application.js) for the Ember Data REST calls as well as the AJAX Service that we use for the authentication (app/services/ajax.js). This is clearly not a good idea but helped us focus on the initial goal and our simple working app.

Why and How for SSLs and your website mglaman Mon, 10/16/2017 - 04:00 Secure sites. HTTPS and SSL. A topic more and more site owners and maintainers are having to work with. For some, this is a great thing and others it is either nerve-wracking or confusing. Luckily, for us all, getting an SSL and implementing full site HTTPS is becoming easier.
Share:

Drupal 8.4 is stable! With 8.3 coming to end of life, it's important to update your projects to the latest and greatest. This blog will guide you through upgrading from Drupal core 8.3 to 8.4 while avoiding those nasty and confusing composer dependency errors.

by Adam Bramley / 16 October 2017

The main issues with the upgrade to Drupal core 8.3 are dependency conflicts between Drush and Drupal core. The main conflict being that both Drush 8.1.x and Drupal 8.3 use the 2.x version of Symfony libraries, while Drupal 8.4 has been updated to use Symfony 3.x. This means that when using composer to update Drupal core alone, composer will complain about conflicts in dependencies, since Drush depends on Symfony 2.x

Updating your libraries

Note: If you are using Drush 8.1.15 you will not have these issues as it is now compatible with both Symfony 2.x and 3.x

However, if you are using Drush < 8.1.15 (which a lot of people will be on), running the following command will give you a dependency conflict:

composer update drupal/core --with-dependencies

Resulting in an error message, followed by a composer trace:

Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

The best way to fix this is to update both Drupal core and Drush at the same time. Drush 8.x is not compatible with Drupal 8.4 so you will need to update to Drush 9.x.

composer update drupal/core drush/drush --with-dependencies
composer require "drush/drush:~9.0"

Some people have reported success with simply running a require on both updated versions of Drupal and Drush at the same time, but this did not work for me

composer require "drupal/core:~8.4" "drush/drush:~9.0"

What next?

Great, you're on the latest versions of both core and drush, but what's next? Well, that depends on a lot of things like what contributed and custom modules your project is running, how you're deploying your site, and what automated tests you are running. As I can't possibly cover all bases, I'll go through the main issues we encountered.

First things first, you'll need to get your site's database and configuration updated. I highly recommend running your database update hooks and exporting your site's configuration before proceeding any further.

Next, you'll want to ensure that all of your deployment tools are still working. Here at PreviousNext our CI/CD tools call Make commands which are essentially just wrappers around one or more Drush commands.

For the most part, the core Drush commands (that is, the commands that ship with drush) continued working as expected, with a couple of small caveats:

1. You can no longer pipe a SQL dump into the drush sql-cli (sqlc) command.

Previously, we had:
drush sqlc < /path/to/db.sql
Now we have:
`eval drush sql-connect` < /path/to/db.sql

Note: As of Drush 9.0-beta7 this has now been fixed, meaning the old version will work again!

2. The drush --root option no longer works with relative paths

Previously, our make commands all ran Drush with the --root (or -r) option relative to the repository root:
./bin/drush -r ./app some-command
Now it must be an absolute path, or Drush will complain about not being able to find the Drupal settings:
./bin/drush -r /path/to/app some-command

3. Custom Drush commands

For custom Drush commands, you will need to port them to use the new object oriented style approach and put the command into a dedicated module. Since version 9.0-beta5, Drush has dropped support for the old drush.inc style approach that could be used to add commands to a site without adding a new module.

For an example on this, take a look at our drush_cmi_tools library which provides some great extensions for importing and exporting config. This PR shows how we ported these commands to the new Drush 9 format.

For more information on porting commands to Drush 9, check out Moshe Weitzman's blog on it.

Other gotchas

Following the Drush upgrades, your project will need various other updates based on the modules and libraries it uses. I'll detail some issues I faced when updating the Transport for NSW site below.

1. Stale bundles in the bundle field map key value collection

Added as part of this issue, views now throws warnings similar to "A non-existent config entity name returned by FieldStorageConfigInterface::getBundles(): field name: field_dates, bundle: page" for fields that are in the entity bundle field field map that no longer exist on the site. We had a handful of these fields which threw warnings on every cache clear. To fix this, simply add an update hook which clears out these stale fields from the entity.definitions.bundle_field_map keyvalue collection:

/** * Fix entity.definitions.bundle_field_map key store with old bundles. */ function my_module_update_8001() { /** @var \Drupal\Core\KeyValueStore\KeyValueFactoryInterface $key_value_factory */ $key_value_factory = \Drupal::service('keyvalue'); $field_map_kv_store = $key_value_factory->get('entity.definitions.bundle_field_map'); $node_map = $field_map_kv_store->get('node'); // Remove the field_dates field from the bundle field map for the page bundle. unset($node_map['field_dates']['bundles']['page']); $field_map_kv_store->set('node', $node_map); }

2. Custom entities with external uri relationships throw Fatal errors when delete while menu_link_content is installed

The menu_link_content module now has an entity_predelete hook that looks through an entities uri relationships and tries to find any menu links that link to that specific route, and if so deletes them. When the uri is external, an error is thrown when it tries to get the route name "External URLs do not have an internal route name.". See this issue for more information.

3. Tests that submit a modal dialog window will need to be altered

This is a very edge case issue, but will hopefully help someone! In older versions of jQuery UI, the buttons that were added to the bottom of the modal form for submission had an inner span tag which could be clicked as part of a test. For example, in Linkit's LinkitDialogTest. This span no longer exists, and attempting to "click" any other part of that button in a similar way will throw an error in PhantomJS. To get around that simply change your test to do something similar to the following:

$this->click('.ui-dialog button:contains("Save")');

Kudos to jhedstrom for finding this one. See this issue for more information.

Conclusion

Personally, I found the upgrade to be quite tedious for a minor version upgrade. Thankfully, our project has a large suite of functional/end-to-end tests which really helped tease out the issues and gave us greater confidence that the site was still functioning well post-upgrade. Let me know in the comments what issues you're facing!

Finally, take a look at Lee's blog on some of the major changes in 8.4 for some more insight into what you might need to fix.

Tagged Composer, Drupal 8, drush

Posted by Adam Bramley
Senior Drupal Developer

Dated 16 October 2017

Add new comment

Being part of a Code review process is very important for us and trust me we take it very seriously. This is required not just for the team but for an individual learning as well.

Code reviews are very crucial for knowledge transfer and to avoid making small/common mistakes and of course maintaining best practices throughout the dev team. So Let’s take my team for example: we are around 11 developers in the team, all producing code which needs to be reviewed. So basically yeah that’s a whole lot of code!

Why It’s Important?

Pushing code to production is...

Chris Teitzel of Cellar Door Media gives us a preview of Security Saturday at BadCamp 2017 and provides some great tips for securing your website. He tells us why we should always say yes to the community; you never know where it's going to lead. Chris also shares some amazing stories about bringing a Drupal-based communications tool developed from the DrupalCon Denver Tropo Hackathon, to Haiti in 2012 to help with relief efforts after their devastating 2010 earthquake.
BADCamp 2017 starts this Wednesday Anne Sun, 10/15/2017 - 8:00pm

BADCamp kicks off this Wednesday! We are looking forward to seeing you and are excited to share some logistical details and tips for making the most of your time at BADCamp.

Where do I register and pick up my badge?

Central BADCamp registration opens at 8:15 am each morning. It’s located in the Martin Luther King (MLK) Student Union, on the 3rd Floor in the Kerr Lobby.

Map to Martin Luther King Student Union

2495 Bancroft Way, at Telegraph Avenue

University of California

Berkeley CA 94720

 

If you are attending a summit at the Marsh Art Center, badges will be available for pick up when you arrive.

Map to Marsh Art Center

2120 Allston Way

Berkeley, CA 94704

 

Be sure to come back to BADCamp Expo Hall at MLK Pauley West during breaks. We’ll have coffee, pinball, 15-min relaxation massages and a chance to thank our generous sponsors ... many are hiring!


Here is an overview of what is happening at each venue.

 

Where is everything? Where do I go?
 • Take a look at our Event Timeline to find out what is happening when.

 • Check out the Venues to see what is happening where.

 • Be sure to log in and make your session schedule in advance and then follow along on your mobile device.

 

What’s the 411 on food and beverage?

As always, BADCamp will provide an endless supply of coffee, tea, and water.

 

Wednesday & Thursday

 • All Training & Summits will have light snacks in the morning.

 • For lunch, head outside to discover some of Berkeley’s best food!

 • Stop by the Sponsor Expo on Thursday for specialty coffees.

 

Friday & Saturday

 • The Sponsor Expo will have a waffle bar and specialty coffees.

 • Lunch is sponsored by Acquia on both Friday & Saturday.

 

Parking

Parking at Berkeley can be extremely challenging. Consider taking public transportation whenever possible.  

 

Anything else to know?
 • Wear good shoes! You will do a lot of walking.

 • Bring layers, or donate at the $100 level and get not only an awesome 2017 t-shirt, a solar charger, and a cozy BADCamp hoodie!

 • The Fires. We are keeping an eye on things and will provide any updates if the air quality or anything else impact the event. Stay in touch with BADamp on Twitter.

 • The BADCamp Contribution Lounge is open 24 hours, beginning at 9 am on Wednesday and going until 10 pm on Saturday. We welcome and encourage you to participate!

 

Sponsors

Our sponsors make the magic of BADCamp possible! Stop by to thank them at the event. As an added bonus, many of them are hiring! We’re also sending an extra big virtual hug to Platform.sh, Pantheon & Acquia for sponsoring at the Core level and helping to keep BADCamp AWESOME!

Drupal Planet
Drupal 8.4 Available and Fixes Significant Database Caching Issues Image Bryan Ruby Sat, 10/14/2017 - 20:58

Your hosting account was found to be causing an overload of MySQL resources. What can you do? Upgrade your Drupal 8 website to Drupal 8.4 or higher.

One of my goals in rebranding my website from CMS Report to socPub was to write diverse articles beyond the topic of content management systems. Yet, here we go again with another CMS related article. The Drupal open source project recently made available Drupal 8.4 and for me this version has been a long time coming as it addresses some long standing frustrations I've had with Drupal 8 from the perspective of a site administrator. While Drupal 8.4 adds some nice new features, I'm just as excited about the bug fixes and performance improvements delivered in this new version of Drupal.

When Drupal 8 was introduced it made significant improvements in how it caches and renders pages. That's great news for websites that use Drupal's built-in caching to speed up delivery of pages or page elements. But there was one unwanted side effect to the cache enhancements, excessive growth of cache tables with tens or hundreds of thousands of entries, and gigabytes in size. For my own website it is not too uncommon to see my database reach 4 GB in size. Let's put it this way, it was no fun to receive a letter from my hosting provider that they weren't too happy of my resource usage. Worse they threatened shutting down my website if I didn't manage the database size better. Just in the nick of time for you and me, Drupal 8.4 delivers a fix to the cache growth by introducing a new default limit of 5000 rows per cache bin.

I'm still playing with this change and I haven't found a lot of documentation, but you can override the default row limit in Drupal's settings.php via the setting "database_cache_max_rows". For my site, the following settings has helped me keep my MySQL database under half a Gigabyte:

$settings['database_cache_max_rows']['default'] = 5000; $settings['database_cache_max_rows']['bins']['page'] = 500; $settings['database_cache_max_rows']['bins']['dynamic_page_cache'] = 500; $settings['database_cache_max_rows']['bins']['render'] = 1000;

For those of you that may not be ready to upgrade to Drupal 8.4 but still need to handle the oversized caching tables today, I had some luck with the Slushi cache module. An additional good summary of similar solutions for Drupal 8 versions prior to 8.4 can be found on Jeff Geerling's blog.

Notable New Features in Drupal 8.4

Of course the purpose of Drupal 8.4 isn't just to address my pet peeve about Drupal caching but also to bring Drupal users a number of new features and improvements. Some of the more significant additions and changes in Drupal that affect me and possibly you include:

Datetime Range

For non-Drupal user I know this is going to sound odd, but despite a number of community approaches there never really been a standard format for expressing a range for date or time commonly used in event and planning calendars. Drupal 8.4 addresses this missing field type with the new core Datetime Range module to support contributed modules like Calendar and shares a consistent API with other Datetime fields. Future releases may improve Views support, usability, Datetime Range field validation, and REST support.

Content Moderation and Workflow

Although I've been a longtime user of Drupal, for a two year period I managed my website on the Agility CMS. One of the benefits of Agility over Drupal were the workflow and moderation tools delivered "out of the box". The ability to moderate content becomes especially important in websites that have multiple authors and editors collaborating together and in need to mark whether the content is a draft, ready for review, in need of revision, ready to publish, etc. With Drupal 8.4 the Workflow modules is now stable and provides the framework to build additional modules such as the much anticipated Content Moderation module. Currently, the new core Content Moderation is considered experimental and beta stable so additional future changes should be expected. Content moderation workflows can now apply to any entity types that support revisions, and numerous usability issues and critical bugs are resolved in this release.

Media Handling

Another long standing issue for me has been how Drupal handles, displays, and allows you to reuses (it doesn't without outside help) those images. Over the years, there has been a host of solutions found via contributed modules but I've often found myself frustrated that support for these modules vary and often compatible versions are not made available until weeks or months after a new major version of Drupal has been released. The new core Media module wants to change this hurdle by providing an API for reusable media entities and references. It is based on the contributed Media Entity module which has become popular in recent years within Drupal's users.

Unfortunately, the core Media module still needs work and is currently marked hidden. In other words Media by default will not appear in Drupal 8.4's module administration page. The module will be displayed to site builders normally once once related user experience issues are resolved in a future release. Although, if you elect to use a contributed module under development that depends on the core Media module it will enable Media automatically for you. Similarly, the REST API and normalizations for Media are not final and support for decoupled applications will be improved in a future release. So while the Media API in available in this version of Drupal, most of us non-developers will need to wait for additional development to see the benefits of this module. 

Additional Information on Drupal 8.4

An overview of Drupal 8.4 can be found at Drupal.org but for a better list of the changes and fixes you'll want to check out the release notes. As always, links to the latest version of Drupal can be found on the project page. I've seen a few strange errors in the logs since updating my site from Drupal 8.3 to 8.4 but nothing significant for me to recommend waiting to install Drupal 8.4. For those that are more cautious, the next bugfix release (8.4.1) is scheduled for November 1, 2017.

Article originally published at socPub.

Disqus Tags Content Management Drupal Planet Drupal Open Source Information System System Administration Story
Adding Tokens for Metatag Image Fields when using Drupal Media Entity

Metatag cannot directly extract an image url from a media field referenced by another entity.

markconroy Sat, 10/14/2017 - 14:19

I upgraded my site from Drupal 7 to Drupal 8 this week (yes, that's why it's running on Bartik - a PatternLab developed theme will be installed in time).

This morning I enabled the Metagtag module and set some defaults for page title, description, image, etc. The help notes on the image metatag field says "An image associated with this page, for use as a thumbnail in social networks and other services. This will be able to extract the URL from an image field." This is true, except in my case, all the image fields on the site use the Media Entity module, so they are entity reference fields rather than image fields.

When I put in a token of [node:field_main_image], the result in the outputted metatags was:

In that case, "Mark Conroy | DrupalCon Dublin 2017" is the name of the referenced media. I needed to output the image field of the referenced media.

After a little trial and error, I came up with this:

[node:field_main_image:entity:field_m_image_image]

which outputs:

In this case, "field_main_image" is the name of the image field on my content type, and "field_m_image_image" is the name of the image field on my image media bundle.

I hope that helps!

Upgrading to Drush 9 Drush should be installed and updated through composer. There is no stable Drush 9 version yet, so the development version must be used. Updating to the development version of Drush 9 is a simple as typing: composer require drush/drush:dev-master Porting your Drush commands to Drush 9 Porting the commands is a semi-automatic process: There is a command that will generate the required files and class structure for you. To start the wizard, just type:
Why we're moving to component theming Rob Fri, 10/13/2017 - 17:34 Why we’re changing the way we theme Drupal sites, and how we’re using Mannequin to do it.
Only a few mores sleeps until BADCamp! Grace Lovelace Fri, 10/13/2017 - 12:12pm

BADCamp is almost here! Just five more sleeps to go. We’d like to share some details about event logistics and making the most of your time at BADCamp.

Make Sure You Are Registered!

While BADCamp is both awesome and free, signing up for BADCamp helps us plan and ensures you receive event specific information.

 

Want to be Trained? You Need to Sign Up for Free Training

A few last minute cancellations means we have a few seats still available. Sign up soon to reserve your spot!

 

Want to Summit? You Need to Sign up for Summits

Wednesday and Thursday, we'll be hosting great summits that facilitate conversations and connections with people in specific industries or with specific skills. Come dive deep into the issues that matter and collaborate freely. Registration is open and while attendance is free, signing up will ensure you receive summit specific information for the event.

 

Want to Make A Session Schedule?

Are you a super planner? Make your session schedule in advance and then follow along on your mobile device! Take a look at the final session schedule. There are BADCamp sessions spanning the worlds of development, design, strategy, project management, technology communities and everything in between.

  Join us at the Contribution Lounge for coffee, community, and code!

This is a great chance to help make Drupal 8 bigger and better. The BADCamp Contribution Lounge is at the Hotel Shattuck. The Lounge has Internet access and an ample supply of coffee and water. We're open around the clock from Wednesday, October 18 at 9 am to Saturday, October 21 at 10 pm. Come participate!

 

Parties

BADCamp Party on Friday Night

Come to the official BADCamp party at The Marsh Theatre on Friday night.  Doors open earlier than planned at 6:30 to maximize our time on the ROOF TOP!

Please find our generous sponsors, Platform.sh, Hook42 and Lullabot. Give them a BIG thanks as this party would not have been possible without their generous support.

We will have drink tickets burning a hole in our pocket, so come early and be prepared for a good time. There will be great music, and ample space on the Dance Floor. There will also be tables and quiet areas to chat. For more info...

 

We need your help: Volunteer for BADCamp!

BADCamp is 100% volunteer driven and we need your hands! We need stout hearts to volunteer and help set up, tear down, give directions and so much more!  If you are local and can help us, please contact Manish at info@badcamp.net or sign up on our Volunteer Form.

 

Would you have been willing to pay for your ticket?  

If so, then you can give back to the camp by purchasing an individual sponsorship at the level most comfortable for you. As our thanks, we will be handing out some awesome BADCamp swag including a 2017 edition t-shirt, hoodie and stellar solar charger.

 

Sponsors

A BIG thanks to our sponsors! Without them this magical event wouldn’t be possible. An extra big thanks to Platform.sh, Pantheon & Acquia for sponsoring at the Core level to help keep BADCamp free and awesome.

Drupal Planet

Recently I've been thinking a lot about what is missing that could help the Drupal project achieve greater success. This was partly in preparation for the Drupal Strategy Summit but also a continuation of research I was already working on.

Many Drupal friendships a created in issue queues, over IRC, Twitter or in Google Hangouts and often across continents. I can think of many personal examples. Maybe you can too?. So it seems incongruous to me that Drupal.org has no community search feature. We are one of the world's biggest communities but no way to find one another.

There is a helpful Where is the Drupal Community?page but it lacks the ability to search of people like me, people having shared interests, shared motivations to contribute, people I can collaborate with.I feel like this is a massive missed opportunity to connect like minds, if such a tool existed new comers are far more likely to have a positive experience and find an outlet for their passion.

I have written a proposal in the Issue Queue for Drupal.org content. If you have thoughts around this feature request, I'd appreciate you joining the conversation.

File Entity module co-maintainers Devin Carlson and Dave Reid meet for the first time atfter a Media BoF at DrupalCon Portland, 2013. They live in Sudbury, Canada and Omaha, Nebraska, respectively. Thousands of similar friendships are formed though Drupal contributions. Photo by Ezra Gildesgame

Have you ever wondered how the text or email or entity reference field is extended in Drupal 8? Or how to create a custom field/widget/formatter so that it can match with the rest of fields in your Drupal application? This blog will cover everything required to extend existing field widgets in Drupal 8 using annotation plugin. 

Many developers, who recently started working on Drupal 8, may not be aware of an entire process so let’s take a closer look to everything step-by-step. Key comparisons between Drupal 7 and Drupal 8, what is an annotation, why annotation and sample use case from an Inline Entity Form step-by-step. After completing this post, you will be able to extend the field with your own methods/functions without…

Config Split treats all the cli the same.

Drupal 8.4 and its upgrade to Symfony 3 has made the compatibility of the global Drush 8 a bit more challenging. Drush 9 works with Drupal 8.4 but it is not stable yet and the format of how third party Drush commands are made has changed significantly.

While Drush 9 comes with a command that helps porting Drush 8 commands you will still end up maintaining very similar code in two places one with calls to drush_confirm('...') and one with $this->io()->confirm('...'). If you decide to also provide your commands for Drupal console you now have three times the burden.

Because we tried to provide the commands for Config Split for both Drush and Drupal console early on we faced this problem already more than a year ago. And now it has paid off because porting the commands to Drush 9 was very quick.

The solution is actually really simple and brings the added benefit of being able to test the business logic of the commands in the absence of Drush or Drupal console. It is all about separating the command discovery from the command logic. Drush 8, 9 and Drupal console all have a bit different ways to discover and invoke commands, but the business logic you want to implement is the same so all we have to do is to extract a common "interface" our custom service can implement and then make the command definitions wrap that and keep things DRY.

The CliService

Config Split defines a config_split.cli service with the class ConfigSplitCliService with all its dependencies injected. It has the methods \Drupal\config_split\ConfigSplitCliService::ioExport and \Drupal\config_split\ConfigSplitCliService::ioImport that implement all the commands logic and delegate the actual importing and exporting to specific methods.

The method signature for both the export and import method are more or less the same: CliService::ioMethod($arguments, $io, callable $t).

 • $arguments: The arguments passed to the command.
 • $io: This is an object that interacts with the command line, in Drush 9 and Drupal console this comes from the Symfony console component, for Drush 8 we created a custom wrapper around drush_confirm and drush_log called ConfigSplitDrush8Io.
 • $t: This is essentially a t function akin to how Drupal translates strings. Because Drupal console translates things differently we had to be a bit creative with that by adding a t method to the command.
Commands wrap the service

The Drush 8 command is essentially:

<?php
function drush_config_split_export($split = NULL) {
  // Make the magic happen.
  \Drupal::service('config_split.cli')->ioExport($split, new ConfigSplitDrush8Io(), 'dt');
}
?>

For Drush 9 we can use dependency injection and the Drush 9 command becomes essentially:

<?php
class ConfigSplitCommands extends DrushCommands {
  public function splitExport($split = NULL) {
    $this->cliService->ioExport($split, $this->io(), 'dt');
  }
}
?>

And very similar the Drupal console command:

<?php
class ExportCommand extends SplitCommandBase {
  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output) {
    $this->setupIo($input, $output);
    // Make the magic happen.
    $this->cliService->ioExport($input->getOption('split'), $this->getIo(), [$this, 't']);
  }
}
?> Testing

The ConfigSplitCliServiceTest is a KernelTest which asserts that the export works as expected by exporting to a virtual file system. The test coverage is not 100% (patches welcome) but the most important aspects for the complete and conditional splitting (blacklist/graylist) is thoroughly tested. There are no limitations on what or how you can test your CliService since it is self contained in your module and does not depend on Drush or the Drupal console. For example one could write a unit test with a mocked $io object that asserts that the messages printed to the cli are correct.

Tags: Drupal 8Drupal PlanetDrush

Here is another recipe for success. You can have a whole team of websites playing for you, and they don’t have to be created from scratch or managed separately. The secret lies in Drupal’s well-developed multisite functionality. Thanks to this, Drupal will not only let you leave your competitors behind, but also multiply this effect by many times.

Read more
A Homeowner's Guide to Drupal Security Working in our Managed Services department, we handle many Drupal 7 and 8 sites - all of which have one thing in common. Despite their different requirements, designs and content - they all need security updates applying and are all in need of some care and attention when it comes to securing them. If a Drupal site was a house: Securi...

Not all CMS are created equal. Before building your next website, here are a few tips on why your CMS choice matters. (Plot twist: as told by an Account Manager.)

Read More

آخرین ارسال ها

محتواهای محبوب

درباره ما

Author
اینجا دروپال یعنی همه چیز. در مورد دروپال صحبت میکنیم. ماژول هامون رو به اشتراک میزاریم در مورد قالب دروپال ، فروشگاه دروپال، دروپال فارسی و تاریخ شمسی دروپال صحبت میکنیم و هرچیزی که در مورد طراحی سایت با دروپال میدونیم به هم انتقال میدیم. دروپالیون یک سایت شخصی نیست. ما دست همه کسانی که برای پیشرفت دروپال تلاش میکنند رو میفشاریم و با آغوش باز اونها رو در این سایت میپذیریم.

تماس با ما

با ما تماس بگیرید.

logo-samandehi